LHOTKA.cz - oficiální stránky


historie SDH - Některé výňatky z kroniky Hasičského sboru ve Lhotce

Založení sboru dobrovolných hasičů | Některé výňatky z kroniky Hasičského sboru ve Lhotce (1924 - 1934) | Historie sboru z doslechu (1945 - 1984) | Historie sboru (1984 - 2003) | Hasičský sbor v Hleďsebi (1923 - 1992)

1924 - Sbor sehrál divadelní hru: C a K rekvizice. V tomto roce obdržel subvenci v částce 8000 Kč na věcné potřeby. Byly zakoupeny hadice a zbytek byl uložen na knížku jako záloha na stavbu kolny. V březnu konána oslava narozenin pana prezidenta T. G. Masaryka. Sbor kompletně zařízený počíná se zařazovat do veřejných cvičení. Činnost sboru také začíná ochromovat rozkladná činnost těch, kteří nebyli zvoleni do výboru a nemají tedy vlivu na výborová jednání. Dne 5. Července 1924 u hranice Husovy byli členové ve spolkovém stejnokroji. Opět promluvil jednatel sboru J. Horálek.

1925 - činní členové sboru se zúčastnili několika okrskových cvičení, a sice: Mělník Blata, a v Mělnické Vrutici. Deputace dvoučlenná se zúčastnila Hasičského zemského sjezdu v Brně. Narozeniny pana prezidenta a památka J. Husa byly opět slaveny a promluvil J. Horálek. Cvičení sboru stalo se pravidelným. Pořízeny žebříky a háky ke cvičení. Koncem roku započala jednání o zřízení skladiště (kolny) pro hasičské nářadí.

1926 - V nových volbách zvolení následující funkcionáři: V. Čížek (starosta), V. Honzík (Velitel), V. Šimpach (jednatel), J. Věchet (podvelitel), V. Volešenský (pokladník), členové výboru: J. Vališ, V. Turek, Fr. Holub, V. Vilda, Fr. Stejskal. V květnu dostavena hasičská kolna. Nový velitel V. Honzík s okrskovým dozorcem V. Prokešem dosáhl toho, že 23. Května 1926 pořádá VII. Okrsek hasičské župy Mělnické veřejné okrskové cvičení ve Lhotce s tímto pořadem: vítání pozvaných sborů, zkoušky, společný oběd, průvod obcí, předání hasičské kolny a přednáška župního velitele p. Vydry, odchod na cvičení, které trvalo 2 hodiny, a to: Požární cvičení, cvičení dorostu, cvičení s žebříky, dále se sekyrami, háková cvičení, cvičení se stříkačkou, okrsková prostná a požární útok. Samostatné zvláštní cvičení měl sbor z Mělnické Vrutice. Všechna tato cvičení byla nacvičována za horlivého působení okrskového dozorce p. Václava Prokeše z Jenichova.

1927 - Tento rok byl pro sbor neutěšený pro rozpory, většinou osobní, které svůj původ vzaly již při volbách funkcionářů v minulém roce. Starosta sboru V. Čížek vzdal se koncem minulého roku funkce a na valné hromadě konané 10. Ledna tohoto roku byl novým starostou zvolen Fr. Holub. Ochromení činnosti postihlo zejména technickou činnost. Zato nově zvolený zábavní výbor se velmi osvědčil. K snování pokladny byl uspořádán Ples a Maškarní merenda s dobrým pokladním úspěchem. I další kulturní činnost byla úspěšná. Sehráno 1. Divadelní představení a 7. 3. přednáška o T.G.M. s proslovem J. Horálka. V zábavním výboru zasedali: V. Svoboda, V. Turek , J. Věchet, Fr. Stejskal, V. Stříška ml., V. Vízner, Ant. Beneš. Pořízeno nové jeviště. Dřevěnou konstrukci zhotovil pan J. Vejvoda z Mělnické Vrutice a malbu provedl pan K. Sýbrt ze Pšovky. Protože se nedostávalo finančních prostředků, byla v hospodářském družstvu na Mělníce uzavřena výpůjčka 5000 Kč. V průběhu roku bylo 11. Řádných a dvě mimořádné schůze výborové a 1. Řádná valná hromada.

1928 - Letošní rok byl rokem jubilejním. Vzpomínali jsme 10. Výročí ukončení Světové války a současně taky naší samostatnosti. Pořádána oslava Husova, na níž promluvil evangelický farář pan J. Kulík z Nebužel. Slavnost byla spojena s koncertem na oslavu výše jmenovaného jubilea osvobození. Schůzí výborových bylo 12, členských 1, dále 1 valná hromada, na které byli zvoleni následující činovníci: Fr. Holub (starosta), V. Procházka (velitel), V Svoboda (nám. velitele), V. Zíta (pokladník), J. Matouš (jednatel), J. Vališ (dozorce náčiní), V. Svoboda (vzdělavatel), revizory účtů: V. Hrdlička, M. Procházka, J. Hlásek. Členů činných je 17, přispívajících 35. Sbor se zúčastnil Hasičského sjezdu v Praze. U požáru byl v č.p. 4 ve Lhotce. Hasičská kolna byla pojištěna!

1929 - Začátek roku byl slibný, ale postupem času, zejména u činného členstva, však práce ochabovala. Přesto se zúčastnil sbor 2 okrskových cvičení, a to v Jenichově a ve Strážnicích. V tomto roce byla vyplacena sboru subvence od obce 2500 Kč jako odměna za hašení požáru v č.p. 4 a od První české pojišťovny částka 100 Kč. Pro činné členy zakoupil sbor pracovní obleky. Na tyto obleky pořízena skříň a do ní též uloženy různé hasičské příručky. Župní kurs pro sborové činovníky absolvoval J. Štrupl. Schůzí výborových bylo celkem 10, členská 1. Sbor se zúčastnil 3 okrskových schůzí v Hleďsebi. Pořádána celkem 4 divadelní představení - pěkně provedená. Bylo vidět, že při dobré vůli i při omezených možnostech nechá se mnoho kladného vykonat. Posléze byl pořádán obvyklý ples a masopustní merenda. Velitelem byl zvolen V. Volešenský.

1930 - zakoupena nová pamětní kniha vázaná namísto staré pouze sešitové, z níž se paměti přepsaly. V tomto roce konáno 7 schůzí výborových a 1 řádná valná hromada. Sbor se zúčastnil okrskového cvičení na Hostíni, a to 7 činnými členy. Stejný počet se zúčastnil Krajského sjezdu na Mělníce spolu se 3 členy přispívajícími. Sbor se dostavil účinně k požárům v č.p. 5 a 6 ve Lhotce (u Matoušů a u Holubů). Vzdělávací činnost se vykázala Husovou oslavou u pomníku na návsi, na níž promluvil J. Horálek. Dále byla sehrána 2 divadelní představení.

1931 - Oheň, který zničil hostinec v č.p. 32, způsobil i sboru hmotnou škodu, neboť za oběť padlo i jeviště v odhadní ceně 7000 Kč a dále pak i prapor sboru a skříň s částí výzbroje. Pojištěno bylo jen jeviště a pojišťovnou vyplaceno 4375,80 Kč! Na různých příspěvcích získáno bylo 600 Kč. Tento rok vyznačoval se všestrannou činností. Přispívajících členů bylo 42 a činných 12. Během roku bylo 30 cvičebních hodin. Cvičilo 5 členů. Kromě toho obeslány 3 nácvikové hodiny v Jenichově a účast na 2 župních slavnostech, a to v Nebuželích a v Dolních Beřkovicích. Na Plesy okolních sborů vyslány 3 deputace, a při zábavách postaveny stráže, celkem 9 členů. Sbor zasáhl při hašení hostince, ale nebylo v jeho silách oheň zdolat. V pokladně sboru vykázán za tento rok přebytek 615,45 Kč. Pořádán obvyklý Ples a Maškarní merenda. Kulturně působeno uspořádáním divadelního představení k oslavě 82. Narozenin T.G.M. Hra: Děda Štrachal jede k prezidentovi a dále pak provedením oslavy mistra J. Husa. Sbor se stal členem Hasičské nákupny s jedním podílem.

1932 - Úvodem do nového roku i do nového období byly provedeny volby nových funkcionářů: V. Hrdlička (starosta a vzdělavatel), V. Svoboda (Velitel), J. Věchet (nám. Velitele a dozorce náčiní), V. Honzík (jednatel), A. Rytíř (pokladník), J. Vališ (samaritán), F. Matouš (správce jeviště a revizor), Fr. Holub (revizor), V. Turek (člen výboru). Pořízeno nové jeviště za 5551 Kč. Za tento rok bylo 9 schůzí výboru. Cvičební činnost byla slabá, a to pouze 10 cvičebních hodin a 2 nácvičné hodiny. Z toho 1 Hleďsebi a 1 na Pšovce a 1 veřejné vystoupení - v Cítově. Stavěno 8 požárních stráží a vyslány 3 deputace na Plesy sousedních sborů. Dále účast na 1 pohřbu. Pokladní přebytek vykázán ve výši 328,25 Kč. Pořádány 4 taneční zábavy a tato 4 divadelní představení: Legionář Lanč, Podzimní píseň, Dědkové a Když služebnictvo stávkuje. Obvyklých oslav (M. J. Husa a T.G.M.) nebylo konáno, čehož nutno litovat již z důvodu, že náš sbor jediný spolek v obci má tuto povinnost dvojnásob!

1933 - Nový člen výboru V. Vízner zvolen pokladníkem za odstupujícího Ant. Rytíře. Koupeno 50 ks židlí po 18 Kč. Pořízena za 60 Kč skříň na inventář. Sbor obdržel subvenci 1600 Kč. Během roku bylo 9 schůzí výborových a 1 valná hromada. Činných členů bylo 17 a přispívajících 48. Činné členstvo cvičilo celkem 23 hodiny a obeslalo 2 nácvičné hodiny, a to v Hleďsebi a v Jelenicích. Zúčastnilo se 2 veřejných vystoupení, a to v Byšicích a ve Střemech. Požárních stráží stavěno 6. Na plesy sousedních sbor vyslány 3 deputace. Sbor se zúčastnil hašení požáru v obci v č.p. 50. Vyslány deputace na 4 pohřby, zejména na pohřeb zakládajícího člena, činnovníka, řečníka a režiséra pana J. Horálka, řídícího učitele v naší obci. Na jeho pohřeb v krematoriu v Praze byl vypraven zvláštní autobus. K uctění jeho památky věnoval sbor 50 Kč ve prospěch chudé školní mládeže při zdejší škole. V roce pořádány 3 taneční zábavy a 4 divadelní představení: Tvrdé hlavy, Zvony, Vstup do srdce zakázán a Kde mám svého tátu?

1934 - Během roku konáno 10 výborových schůzí. Tento rok bylo zváno i ostatní členstvo k celkem 6 členským schůzím. Na dobročinné účely věnováno bylo 20 Kč. Cvičeno bylo ve 20 cvičebních hodinách, navštíveny 3 nácvičné hodiny. Stavěny 3 požární stráže a vyslány 3 deputace k Plesům. Pořádány 2 taneční zábavy a 1 Mikulášská programová zábava. Byla též předvedena přednáška se světelnými obrazy a sehráno jedno divadelní představení: Pro rodné lány. V místní knihovně se nachází koncem tohoto roku 70 divadelních her, z nichž během uplynulého tříletí zakoupeno 11 divadelních her o 15 svazcích za 173,50 Kč. Celkové jmění na hotovosti sboru za tento rok je 284,75 Kč.

Zde záznamy v Pamětní knize končí, a její další stránky zůstávají až do dnešních dnů čisté, protože se nenašel zatím žádný, kdo by pokračoval. K tomu nutno dodat, že se tato kniha objevila koncem 80.let a byla uložena neznámo kde. Staré jednatelské knihy a knihy členů jsou uloženy v archivu místního obecního úřadu.


napiště nám