LHOTKA.cz - oficiální stránky


obecní úřad - projekty

úřad | kontakty | služby | vyhlášky | krizové řízení | úřední deska | podatelna | projekty | propagační materiály

Podpora komunitního pracovníka a jeho aktivit v KC Lhotka
 Podpora komunitního pracovníka a jeho aktivit v KC Lhotka Reg. č. projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015695 Projekt podpoří komunitní život v nově vybudovaném Komunitním centru ve Lhotce prostřednictvím odborného pracovníka centra, což vysokou měrou přispěje k úspěšnému plnění úkolů sociální práce v naší lokalitě. Předmětem projektu je příspěvek na mzdu komunitního pracovníka, na materiální a finanční zajištění komunitní práce i financování chodu centra. Z celkových nákladů ve výši cca 1 170 000 Kč je získanou dotací pokryto cca 1 111 000 Kč.

EU
Komunitní centrum Lhotka – vybudování akustiky
Komunitní centrum Lhotka – vybudování akustiky Reg. č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0016892 Předmětem projektu je vybudování akustiky v sálu budovy KC Lhotka. Tím je zajištěn dostatečný zvukový komfort v hlavním sále, spočívající v realizaci vybudování a dodávky akustiky coby nového prvku hlavního sálu. Dále je v rámci projektu realizováno vybudování nových skladových prostor v 1.PP a úprava exteriéru, včetně pořízení nového vybavení . Z celkových nákladů na akci ve výši cca 760 000 Kč je získanou dotací pokryto 720 000 Kč.

EU
Úspory pro veřejnou budovu v obci Lhotka
Úspory pro veřejnou budovu v obci Lhotka Projekt s Registračním číslem CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0013597 řeší komplexní obnovu obálky budovy, zateplení obvodových konstrukcí, výměnu výplní otvorů, výměnu zdroje tepla obecní budovy občanské vybavenosti v centrální části obce. Díky realizaci projektu spočívající v zateplení obvodových stěn, výměny oken, vstupních dveří, zateplení stropu a instalaci tepelného čerpadla, dojde k řádné regulaci otopného systému, zlepšení izolačních vlastností obálky budovy, snížení energetické náročnosti za současné tvorby úspor. V neposlední řadě došlo ke zlepšení životního prostředí v centrální části obce. Realizace akce byla podpořena z Operačního programu Životní prostředí, Energetické úspory, se specifickým cílem Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie. Výše dotace 745.000 Kč.

EU OPŽP EFRR
Rekonstrukce obchodu v obci Lhotka
Rekonstrukce obchodu v obci Lhotka Projekt s Registračním číslem 20/007/19210/120/089/003889 byl realizován za finanční podpory MAS Vyhlídky prostřednictvím Programu rozvoje venkova, 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje, z Fiche číslo 8: Základní služby a obnova vesnic. Realizace spočívala v rekonstrukci vnitřního prostoru základní občanské vybavenosti, prodejny potravin a smíšeného zboží v centrální části obce. Součástí projektu byla realizace rekonstrukčně stavebních prací, instalace elektrorozvodů, a zajištění vnitřního vybavení obchodu/prodejny potravin včetně zázemí a sanity, nutných pro zajištění standardů prodeje uvedeného zboží za současného dodržení všech hygienických a bezpečnostních norem. Výše dotace 875.000 Kč.

EU OPŽP EFRR EU OPŽP EFRR
Chod Komunitního centra
Chod Komunitního centra Chod Komunitního centra v obci je finančně podpořen v rámci projektu „Podpora komunitní práce v obci Lhotka“ registrační číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010154, prioritní osa OPZ: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou. Poskytovatelem dotace je Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky. Projekt podpoří komunitní život v nově vybudovaném Komunitním centru ve Lhotce prostřednictvím odborného pracovníka centra. Předmětem projektu je příspěvek na mzdu komunitního pracovníka a na materiální a finanční zajištění komunitní práce.
KOMUNITNÍ CENTRUM LHOTKA
KOMUNITNÍ CENTRUM LHOTKA Obec Lhotka v prosinci 2018 zdárně ukončila realizaci akce Komunitní centrum Lhotka, která spočívala v rekonstrukci budovy bývalého hostince na návsi. Hlavním cílem a výsledkem projektu je komplexní rekonstrukce původní budovy a vznik společenského a kulturního centra života obecní komunity, kde budou poskytovány i registrované sociální služby jako odborné sociální poradenství a aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Obec tak současně získala prostor pro volnočasové aktivity místních spolků, aktivity matek s dětmi a místo pro konání obecních akcí. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_052/0002440
Modernizace sportovně -kulturního areálu
Modernizace sportovně -kulturního areálu V roce 2012 přistoupil Obecní úřad Lhotka k dalšímu kroku obnovy jedné z centrálních částí obce. Tento projekt byl další etapou v celkové revitalizaci sportovně-kulturního areálu. Cílem projektu bylo zvýšení funkčnosti, modernizace a zkultivování provozního objektu sportovně-kulturního areálu prostřednictvím přístavby dvou přístřešků a sanací betonové plochy a schodišť k podiu i pódia samotného. Jak bylo uvedeno, jedná se o další etapu obnovy areálu v obci Lhotka, kde se každý rok koná cca 15 akcí organizovaných obcí, místními i partnerskými spolky či podnikateli. I na tuto akci byla získána dotační podpora z Programu rozvoje venkova - programu Leader, přidělená prostřednictvím místní akční skupiny Vyhlídky, o.s. Celková hodnota projektu činila 390.000,-Kč přičemž dotace dosáhla výše 292.500,-Kč.
Projekt vybudování Relax Park Lhotka
Projekt vybudování Relax Park Lhotka V roce 2011 byly získány finanční prostředky z dotačního titulu Program rozvoje venkova Osa IV. Leader prostřednictvím MAS Vyhlídky, o. s. na obnovu neudržovaného prostoru u vstupu do sportovně-kulturního areálu ve Lhotce. Byl vybudován tzv. Relax Park Lhotka, kterým vznikla nová klidová zóna vybavená velkou herní sestavou pro děti z akátového dřeva, s altánem s lavicemi a stolem a novým ohništěm s lavicemi. Kromě instalace uvedeného mobiliáře došlo také k terénním úpravám a parkovým úpravám, které spočívaly v osetí zrekultivované plochy a výsadbě nové zeleně. V neposlední řadě byla zpevněna přístupová komunikace k této klidové zóně i provoznímu objektu areálu. Celková hodnota projektu činila 603.442,-Kč, z toho získaná dotace byla ve výši 452.580,- Kč.
Oprava střechy obecního úřadu
Oprava střechy obecního úřadu V druhé polovině roku 2010 proběhla oprava střechy obecního úřadu. Finanční prostředky na tuto akci se podařilo získat z Fondu rozvoje obcí a měst Středočeského kraje. Oprava zahrnovala odstranění staré střešní krytiny, odstranění původních dřevěných střešních latí, demontáž původních klempířských výrobků (okapy, úžlabí), stavební příprava půdních prostor včetně odklizení suti, stavba lešení, impregnace a proti-houbové nástřiky dřevěných prvků, dodávka a montáž střešní folie, laťování včetně kontra-latí,dodávku a pokládku nové střešní krytiny, dodávku a montáž klempířských prvků, opravu komínu včetně oplechování, stavební opravy fasády a zděných prvků souvisejících s rekonstrukcí střechy. Celková hodnota projektu byla 685.820,-Kč. Dotace z Fondů Středočeského kraje, bez které by nebylo možné rekonstrukci realizovat, činila 651.529,-Kč.
Projekt vybudování obecního bezdrátového rozhlasu
Projekt vybudování obecního bezdrátového rozhlasu Obec v roce 2009 realizovala také zbudování obecního bezdrátového rozhlasu pro Lhotku a Hleďsebi. V rámci této akce byla zakoupena nová ústředna a bylo umístěno 19 nových hlásičů, které pokryjí celé správní území obce. Jde o nový systém, který nejenže zlepší pokrytí území a srozumitelnost hlášení, ale je propojen s celostátním varovným systémem. Celková hodnota projektu byla 418.710,-Kč, kdy získaná dotace byla 316.671,- Kč. Tento projekt byl také celý realizován prostřednictvím občanského sdružení Vyhlídky, o.s
Projekt rekonstrukce historické studny
Projekt rekonstrukce historické studny V rámci celkové obnovy návsi byla též zrekonstruována historické pískovcová kopaná studna. Práce probíhaly v průběhu měsíce června a července. Byly restaurovány nebo nově dodány pískovcové kvádry, položena nová dubová deska, zabudována nová pumpa a obnoven zdroj vody. Obyvatelé Lhotky i její návštěvníci tak mají volný přístup k vodě. Celková hodnota projektu byla 365.330,-Kč, kdy získaná dotace dosáhla výše 336.104,-Kč. Také v tomto případě pomáhala obci s podáním žádosti místní akční skupina Vyhlídky, o.s.
Projekt rekonstrukce návsi v obci Lhotka
Projekt rekonstrukce návsi v obci Lhotka Obec Lhotka realizovala v průběhu léta 2009 akci pod názvem Kokořínská brána. Jednalo se o obnovu návsi v rámci, které byla rekonstruována původní zastávka, postavena nová, vybudován chodník, který nyní usnadňuje obyvatelům i cestujícím nástup a výstup z dopravních prostředků i bezpečnější pohyb dětí a seniorů po návsi. Byly zde umístěny také nové info-panely a zbudována dvě nová odpočívací místa, která využijí jak obyvatelé Lhotky tak turisté. Také byly ozeleněny nově upravené plochy a náves tak získala zcela novou tvář. Celková hodnota projektu byla 941.066,-Kč kde získaná dotace dosáhla výše 846.960,-Kč. Celý projekt byl realizován prostřednictvím občanského sdružení Vyhlídky, o.s, které zajišťovalo jak administraci žádosti o dotaci tak o proplacení.

napiště nám