LHOTKA.cz - oficiální stránky


Historie - Doba historická (14. stoleí až rok 1627) - první zmínky o Lhotce

První písemné zmínky o vsi jsou z počátku 14. století. Ves Lhotku s lukami, lesy a veškerým příslušenstvím prodal okolo roku 1318 Pavel z Byšic (Byšice byla jedna z nejstarších osad okresu, založená vladykou Byšem z rodu Byšiců) řádu německých rytířů, kteří měli až do válek husitských komendu na Řepíně (okrsek řádu spravovaný komturem). Záznam v německém jazyce se týká i jiných vsí, pro Lhotku je uvedena část, která v překladu oznamuje: "Já, Pavlík a Štěpán a Vladislav a Jindřich z Byšic dávámé na vědomí, že jsme se dohodli s bratry z řádu německých rytířů z Řepína o Ves ve Lhotce a pole a louky a les a všechno co k tomu patří, tedy vše, co koupil náš otec, pan Pavlík (z Byšic), Bůh mu buď milostiv, se všemi právy a povinnostmi." Ves byla koupena komturem Ješkem (Janem) a připojena k řepínskému statku. Pečeť tohoto komtura byla uchována při listině z roku 1337, chované v c. k. univerzitní bibliotéce v Praze - obsahuje třírohý štít s řádovým křížem, uprostřed je český lev a okolo slova "+Si koherer+Von+Ripin+". Jiná zmínka o Lhotce je z roku 1321.

Dle tohoto záznamu je zřejmé, že Lhotka musela existovat již dříve, za života uvedeného otce prodávajícíh - Pavlíka z Byšic, který rovněž Lhotku koupil. Ves nemohla existovat ve století dvanáctém, jelikož dědičný nájem udělovaný osadníkům (emfyteuse) se objevuje až v souvislosti s německou kolonizací ve 13. Století, a název vsi je toho dokladem.

Lhotka je dále citována:

v roce 1343 - Karolus Marchis Donát Villiam Lhotam / Registria Bohemiae et Moraviae IV 533/1

roku 1580 Albrecht Vtelenský ze Vtelna prodal ves Lhotku / Desky zemské k 12/2

roku 1790 Gut Stržem samt dem Dfe Lhotka / Schaller IV, str 158/3.

V roce 1622 ves Lhotka s dvorem poplužným, náležejícím k statku Počáplům Horním, byla s tímto i jinými statky (Beřkovice, Dolní Vtelno) ujata Sigmundu rytíři Belvicovi pro vzpouru v roce 1620

Roku 1627 od královské komory prodána Polyxeně, kněžně z Lobkovic


napiště nám