LHOTKA.cz - oficiální stránky


Komunitní centrum - projekt

informace | akce | projekt | kontakty | kurzy | napište nám | fotografie z Komunitního centra

Podpora komunitního pracovníka

Obec Lhotka v prosinci 2018 zdárně ukončila realizaci akce Komunitní centrum Lhotka, která spočívala v rekonstrukci budovy bývalého hostince na návsi. Hlavním cílem a výsledkem projektu je komplexní rekonstrukce původní budovy a vznik společenského a kulturního centra života obecní komunity, kde budou poskytovány i registrované sociální služby jako odborné sociální poradenství a aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Obec tak současně získala prostor pro volnočasové aktivity místních spolků, aktivity matek s dětmi a místo pro konání obecních akcí.

Cílem projektu KOMUNITNÍ CENTRUM LHOTKA je podpořit komunitní život v obci a vytvořit příjemný prostor pro setkávání lidí. Poskytovat sociální poradenství a komunitní práci pro všechny občany. Zvýšit kvalitu a dostupnost služeb vedoucí k sociální inkluzi.Projekt je financován z fondů Evropské unie.

Chceme podpořit komunitu a její součinnost v obci pomoci začlenit osoby, které jsou ohroženy sociálním vyloučením koordinovat komunitní aktivity obce a spolků za účelem inkluze osob z cílových skupin (osob sociálně vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením, osob se zdravotním postižením, osob pečující o malé děti, osob pečující o jinak závislé osoby, rodičů samoživitelů a osob ohrožených specifickými zdravotními riziky) posilovat sousedskou sounáležitost v rámci obecních aktivit

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_052/0002440


Chod Komunitního centra v obci je finančně podpořen v rámci projektu „Podpora komunitní práce v obci Lhotka“ registrační číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010154, prioritní osa OPZ: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou. Poskytovatelem dotace je Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky.

Projekt podpoří komunitní život v nově vybudovaném Komunitním centru ve Lhotce prostřednictvím odborného pracovníka centra. Předmětem projektu je příspěvek na mzdu komunitního pracovníka a na materiální a finanční zajištění komunitní práce.Akce KC Akce KC

napiště nám