LHOTKA.cz - oficiální stránky


obecní úřad - Krizové řízení

úřad | kontakty | služby | vyhlášky | krizové řízení | úřední deska | podatelna | projekty | propagační materiály

Mimořádné události a krizové situace

Krizové řízení a ochrana obyvatelstva:

Působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků a práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na krizové situace stanoví zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon). Tento zákon stanoví i úkoly, které v době krizového stavu plní obecní úřad a starosta obce. Příprava na krizové situace a jejich řešení (provádění záchranných a likvidačních prací) přísluší složkám Integrovaného záchranného systému (IZS) podle zákona č. 239/2000 Sb., o IZS. Základní složkou IZS ve Středočeském kraji je Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje.

https://www.hzscr.cz/hzs-stredoceskeho-kraje.aspx

Další informace na webu:

http://www.krizove-rizeni.cz/ - Krizové řízení
http://www.ioolb.cz/ - Institut ochrany obyvatelstva
http://www.emergency.cz/ - Krizový management ČR
http://www.emergency.cz/ - Ministerstvo vnitra ČR (MV ČR)

Krizové řízení je nedílnou součástí řízení státu, organizace či jiné instituce. Jeho cílem je předcházet vzniku možných kritických situací, zajistit všeobecnou přípravu na zvládnutí možných kritických situací.

Základní pojmy - definice:

Mimořádná událost - škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a dále havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.

Krizová situace, krizový stav - Krizová situace je stav, kdy jsou bezprostředně ve velkém rozsahu ohroženy životy a zdraví občanů, životní prostředí, majetkové hodnoty, veřejný pořádek nebo hospodářství, případně stav vnějšího ohrožení státu jako důsledek ozbrojeného konfliktu, teroristické akce nebo jiné akce ohrožující stabilitu státu.

Integrovaný záchranný systém (IZS) - se rozumí koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací.

Varianty mimořádných událostí

 • záplavy a povodně, záplavy vzniklé rozrušením vodních děl, stékání vody a zeminy z polí při přívalových deštích
 • požáry, rozsáhlé lesní požáry a velké plošné požáry
 • vichřice, sněhové a námrazové kalamity
 • sesuvy půdy a svahové pohyby
 • dopravní nehody (silniční doprava, železniční doprava) s kombinovaným účinkem - hromadné autohavárie, železniční neštěstí, letecké katastrofy
 • výbuchy plynovzdušných směsí
 • výrony nebo úniky nebezpečných škodlivin (např. únik čpavku z chladícího zařízení apod.)
 • nebezpečí radioaktivního zamoření po havárii jaderných zařízení, nehody při přepravě radioaktivního materiálu, nesprávné uložení radioaktivního materiálu apod.
 • smogové situace a podstatné zhoršení kvality ovzduší
 • epidemie nakažlivých onemocnění lidí a zvířat
 • nedostatek vody a důležitých potravin
 • velké teroristické akce, ozbrojené konflikty, rozsáhlé ohrožení hospodářství a veřejného pořádku
 • přerušení dodávek elektřiny, vody, plynu tepla, rozpad telekomunikační a informační sítě

Všeobecné zásady chování při mimořádné situaci

 • zachovejte klid, jednejte s rozmyslem, nepodléhejte panice a nešiřte neověřené zprávy
 • nepodceňujte vzniklou situaci

Pokud jste původcem nebo jste zjistil mimořádnou událost, volejte na některé z tísňových čísel.

 • tísňová čísla je možno volat z kterékoliv telefonní stanice bezplatně (bez karty nebo mince i z automatu)
 • varujte ostatní ohrožené osoby
 • chraňte sebe a podle možností a schopností pomozte chránit i další osoby
 • poskytněte pomoc, nejste-li schopni pomoci, tak opusťte okamžitě ohrožený prostor
 • uposlechněte pokynů pracovníků záchranných složek, orgánů samosprávy a státní správy
 • pro děti do školek a škol nechoďte, učitelé zajistí jejich ochranu
 • sledujte hromadné informační prostředky, respektujte a snažte se získávat informace z oficiálních zdrojů
 • zbytečně netelefonujte a nepřetěžujte telefonní síť
důležitá telefoní čísla
Tísňová linka 112
Hasičský záchranný sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Krizový štáb obce Lhotka

Krizový štáb byl zřízen starostou obce Lhotka, jako pracovní orgán starosty k řešení krizových situací podle § 23 odst. 2 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).

Krizový štáb projednává

 • zajištění připravenosti správního obvodu určené obce na krizové situace včetně návrhů opatření
 • plán evakuace osob z ohroženého území správního obvodu určené obce
 • návrh objemu finančních prostředků v rozpočtu určené obce, vyčleněných k zajištění přípravy na krizové situace ve správním obvodu určené obce
 • informaci o financování krizových opatření ve správním obvodu určené obce při vyhlášeném krizovém stavu v uplynulém rozpočtovém roce
 • způsob seznámení právnických a fyzických osob s charakterem možného ohrožení ve správním obvodu určené obce, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení
 • zprávu o hodnocení krizové situace a přijatých opatřeních
 • vnější havarijní plány
 • podmínky nouzového přežití obyvatelstva

Oficiální informace za krizový štáb o vývoji a řešení krizové situace, dále informace starostům dotčených obcí v rámci ORP podává:

 • starosta
 • člen krizového štábu
 • pověřený pracovník krizového štábu

K varování budou využity všechny dostupné prostředky tj. siréna, veřejný rozhlas, megafon, internetové stránky obce, vyvěšení na úřední desce.

Evakuace obyvatelstva

Varování, evakuaci a ukrytí osob před hrozícím nebezpečím zajišťují orgány obce. Při provádění záchranných a likvidačních prací je oprávněn nařídit evakuaci osob rovněž velitel zásahu. Evakuací se zabezpečuje přemístění osob, zvířat, předmětů kulturní hodnoty, technického zařízení, případně strojů a materiálu k zachování nutné výroby a nebezpečných látek z míst ohrožených mimořádnou událostí. Evakuace se provádí z míst ohrožených mimořádnou událostí do míst, která zajišťují pro evakuované obyvatelstvo náhradní ubytování a stravování. Evakuace se vztahuje na všechny osoby v místech ohrožených mimořádnou událostí s výjimkou osob, které se budou podílet na záchranných pracích a na řízení evakuace.

Při nařízené evakuaci obyvatel:

 • dodržuje pokyny složek IZS a orgánů zabezpečujících evakuaci
 • uhasí oheň v topidlech
 • uzavře přívod vody a plynu
 • ověří, zda sousedé vědí, že mají opustit byt, lokalitu
 • dětem vložit do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou
 • vzít evakuační zavazadlo označené jménem a adresou
 • uzamknout byt
 • dostavit se na určené místo dle pokynů orgánů obce
 • nechat volné průjezdné šířky komunikací k nástupním plochám pro požární techniku a ke zdrojům vody

Evakuační zavazadlo

Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ opuštění bytu v důsledku vzniku mimořádné situace nebo nařízené evakuace. Jako evakuační zavazadlo poslouží např. batoh, cestovní taška nebo kufr. Zavazadlo označte svým jménem a adresou.

Obsahuje:

 • základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a hlavně pitnou vodu
 • předměty denní potřeby - jídelní misky příbor, umělohmotná nebo polní láhev, nůž, provázek, šitíčko, zavírací špendlíky, otvírač na konzervy
 • osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti
 • nádoby s tekutinami - voda, čaj, šťávy atd.
 • přenosné rádio s rezervními bateriemi
 • toaletní a hygienické potřeby - toaletní papír, mýdlo, kartáček na zuby a zubní pasta, ručník atd.
 • osobní léky a další prostředky - doporučuje se tlakový obvaz, léky tišící bolest, snižující horečku, dezinfekční nebo antiseptické prostředky
 • spací pytel, deka, přikrývka, karimatka, nafukovací lehátko
 • náhradní prádlo, náhradní obuv a oblečení, pláštěnka, šátek, pokrývka hlavy
 • pro děti hračka, knihy a další prostředky pro zkrácení dlouhé chvíle
 • bateriová svítilna, zápalky, svíčky, zapalovač
Nelze brát sebou objemné předměty, rychle se kazící potraviny, alkohol, zbraně, jedovaté látky a zbytečné věci.

Další informace

Portál krizového řízení Středočeského kraje
Mimořádné události a krizové situace - město Mělník


napiště nám